• بله
لوگوی اوقاف

آگهی مزایده

بيشتر

دوشنبه6آذر1402

10:26

77

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری واقع در جنت آباد شمالی

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از رقبات موقوفه مسجد جامع انصار المهدی (عج) به مساحت 12.22 مترمربع واقع در جنت آباد شمالی ، خیابان انصار المهدی ، طبقه زیرزمین پاساژ قائم واحد 26 M

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری از رقبات موقوفه مسجد جامع انصار المهدی (عج) به مساحت 12.22 مترمربع واقع در جنت آباد شمالی ، خیابان انصار المهدی ، طبقه زیرزمین پاساژ قائم واحد 26 M

اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب تهران در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان یک  باب مغازه  تجاری  از رقبات موقوفه  مسجد جامع انصار المهدی (عج)  به مساحت 12.22  مترمربع واقع در جنت آباد شمالی ، خیابان انصار المهدی ، طبقه زیرزمین پاساژ قائم واحد  26   بعنوان استفاده تجاری  را از طریق آگهی مزایده برابر نظریه کارشناس دادگستری  به متقاضیان واجد الشرایط ( بدون هیچگونه حقی ) به مدت 1 سال و با رعایت شرایط ذیل صرفاً به اجاره واگذار نماید:
ردیف نام موقوفه مشخصات مورد اجاره مساحت به متر مربع قیمت پایه اجاره ماهیانه‏‏/سالیانه  ( ریال )  مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده  ( ریال )
1 مسجد جامع انصار المهدی (عج) مغازه 12.22 000‏/000‏/67 ریال 000‏/400‏/80 ریال

‏‏1- قیمت پایه مزایده ماهیانه‏ طبق نظر کارشناس به مبلغ 000‏‏/000‏‏/67 ریال بوده و مدت زمان قرارداد اجاره از تاریخ تنظیم سند به مدت یکسال خواهد بود و پس از انقضای مدت، مستأجر متعهد است، مورد اجاره را بدون هیچ گونه ادعایی به موجر تحویل دهد.

2‏‏- متقاضیان می‌بایست 10% مبلغ اجاره‌بهای پایه سالانه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی فیش واریزی به بانک ملی از طریق دستگاه های (pos) مستقر در امور مالی پرداخت نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهاد خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده: «آقای .... به کد ملی شماره ................. و شماره تماس .............. راجع به مزایده شماره ..... مورخ .... موقوفه ....... » تحویل دبیرخانه اوقاف شمالغرب نموده و رسید خود را دریافت کنند . متقاضیان می‌توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری نسبت به دریافت فیش با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به بخش مالی اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب مراجعه نمایند.
3‏‏- مبلغ سپرده کلیه متقاضیان از طرف کمیسیون مزایده، تا زمان تنظیم قرارداد اجاره ضبط خواهد شد.
4‏‏- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به صورت کلی یا جزئی، به هیچ نحوی از انحاء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق به غیر را ندارد.
5‏‏- مستأجر حق هیچ گونه تغییر و تبدیل در وضع عرصه و اعیان موقوفه را ندارد مگر با موافقت کتبی و قبلی موجر .
6‏‏- برنده مزایده می بایست، مباشرتاً (شخصاً) از مورد اجاره، استیفای منافع نماید و حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ نحوی از انحاء به غیر نخواهد داشت.
7‏‏- پرداخت هزینه های مربوط به اخذ مجوز از نهادها و ادارات دولتی علاوه بر پرداخت اجاره بها بر عهده مستأجر می باشد.
8‏‏- هزینه تنظیم سند اجاره‌نامه و کارشناسی مربوط به آگهی مزایده، هزینه‌های تعمیرات غیرضروری، تزئینی، جزئی، آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن، بیمه، مالیات، عوارض و ... به عهده مستأجر خواهد بود. تنها هزینه‌های اساسی در صورت ضرورت و بنا به تشخیص و مجوز کارشناس اداره اوقاف و موافقت موجر قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد و هرگز مستأجر نمی‌تواند آن را با اجاره‌بها تهاتر نماید بلکه بعد از واریز اجاره به حساب موقوفه و موافقت و تأیید موجر، مبلغ هزینه‌کرد به حساب مستأجر واریز می‌گردد.
9‏‏- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مبهم، بدون سپرده، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
10‏‏- اگر برنده مزایده، بعد از هفت روز کاری از ابلاغ کتبی به وی، از تنظیم سند اجاره خودداری نماید یا به هر دلیلی جهت تنظیم قرارداد در مهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده‌اش به نفع موقوفه ضبط می‌شود و با رعایت اولویت قیمت با نفر دوم و یا سوم با رعایت تبصره یک ماده 27 آئین نامه معاملات دولتی، قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد .
11‏‏- میزان اجاره‌بهای پیشنهادی باید با حروف و عدد به طور خوانا و به ریال نوشته شود و کمتر از مبلغ پایه اعلام شده نباشد، همچنین باید نوع بهره‌برداری( در رقبات تجاری، شغل متعارف و در رقبات مسکونی، تعداد نفرات ساکن) از مورد مزایده را در پیشنهاد خود مشخص نمایند که در غیر این صورت به این پیشنهادات ترتیب اثر داده نخواهد شد .
12‏‏- افراد ممنوع المعامله و کسانی که به موقوفات بدهی داشته باشند، حق شرکت در مزایده را ندارند .
13‏‏- تخلف از هر یک از شروط مندرج در این آگهی یا سند اجاره تنظیمی، موجب ایجاد اختیار فسخ قرارداد به صورت یک طرفه، در مابقی مدت برای موجر خواهد بود .
14‏‏- کمیسیون مزایده رأس ساعت 10  صبح روز چهار شنبه  مورخ  22‏‏/09‏‏/1402 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب با حضور اعضای کمیسیون مزایده تشکیل و پس از قرائت پیشنهادها، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح موقوفه برنده مزایده را اعلام خواهند نمود .
15 ـ متقاضیان می بایستی تا پایان وقت اداری  روز سه شنبه مورخ 21‏‏/09‏‏/1402 پیشنهادات خود را با مستندات به دبیرخانه ارائه نمایند .
16‏‏- متقاضیان می‌توانند قبل از ارائه پیشنهاد، جهت بازدید از مورد مزایده در روز 12‏‏/09‏‏/1402  ساعت 11 الی 12 در محل مورد مزایده حضور یابند و برای کسب اطلاعات بیشتر(صرفاً در ساعات اداری) به قسمت اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب مراجعه و یا با شماره تلفن 44429700 تماس حاصل نمایند .
17‏‏- در شرایطی که به لحاظ عدم رونق کسب و کار یا مشکلات مالی یا شخصی و غیره تقاضای فسخ قرارداد اجاره از سوی مستاجر در مابقی مدت اجاره مطرح شود، مستاجر می بایست یک ماه اجاره بها، بابت خسارت وارده، پس از تسویه اجاره بها تا روز فسخ قرارداد را به حساب موقوفه واریز نمایند .
18‏‏- برنده مزایده بایستی بابت جبران خسارت های احتمالی، مبلغی معادل 3ماه اجاره بهای پیشنهادی را به عنوان قرض الحسنه به حساب مربوطه واریز نماید . ضمن اینکه قبل از تنظیم قرارداد اجاره، موظف به معرفی ضامن و ارائه تضامین اعلامی از سوی اداره اوقاف و امور خیریه خواهد بود .
19‏‏- مبلغ اجاره بها به صورت ماهانه دریافت خواهد شد .
20 ـ برنده مزایده می بایست نسبت به ثبت سامانه ثنا ( طرح ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه ) اقدام و گواهی ثبت شده را جهت انعقاد قرار داد اجاره ارائه نماید .
21 ـ از برنده مزایده یک فقره چک بابت تضمین تخلیه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و 12 فقره بابت اجاره بها ماهیانه اخذ خواهد شد .
22ـ برنده مزایده موظف است دو ماه پیش از انقضای مدت قرارداد، به اداره محل مراجعه و نسبت به پیگیری و تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورتی که به هر دلیلی، چه برابر خواسته مستاجر یا حسب نظر اداره اوقاف، بنا بر تخلیه رقبه باشد، ایشان مکلف است ضمن همکاری لازم به منظور بازدید متقاضیان اجاره ملک مورد نظر، در موعد مقرر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید .
23ـ کمیسیون مزایده در رد تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود .
* سایر اطلاعاتی که برای برگزاری هر چه بهتر مزایده مفید بوده و باعث شفاف سازی و انتخاب درست متقاضی و نیز مصلحت وقف خواهد بود، لازم است در آگهی مزایده پیش بینی و درج گردد .
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

آخرین اخبار

بيشتر

اخبار

بيشتر

پیوندها

بيشتر
  • تعداد بازديد اين صفحه: 123599
  • تعداد بازديد اين صفحه در امروز: 199
  • تعداد کل بازديد کنندگان سايت: 6775551
  • تعداد کل بازديد کنندگان سایت در امروز : 7020